Showing all 7 results

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 2 KW

4,900,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW

6,100,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 3 KW D (Có đề)

6,700,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW

10,000,000

Máy phát điện xăng Oshima

Máy phát điện 5 KW D (Có đề)

10,900,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 6500

18,400,000

Máy phát điện dầu Oshima

Máy phát điện Oshima OS 8500

22,600,000